ඉන්දියාව විසින් එක්සත් ජනපද-උතුරු කොරියානු සමුලුව ධනාත්මක සංවර්ධනයක් ලෙස සලකමින් පිලිගනී

 

ඉන්දියාව විසින් සිංගප්පූරුවේ පැවැත්වූ එක්සත් ජනපද-උතුරු කොරියානු සමුලුව පිළිගනු ලැබීය. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අඟහරුවාදා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ, මෙය ධනාත්මක වර්ධනයක් වන අතර, සංවාදය සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වය හරහා කොරියානු අර්ධද්වීපයේ සාමය හා ස්ථාවරත්වය ඇති කිරීමට ඉන්දියාව සෑම උත්සාහයක්ම දැරූ බවය.