නොනිසි ණය හේතුවෙන් රාජ්‍ය අංශයේ බැංකු අධීක්ෂණය කිරීමට RBI ආණ්ඩුකාරවරයා තවත් බලය ඉල්ලයි

 

රජයේ බැංකු ණය හිමියන්ගේ නොනිසි ණය මධ්‍යයේ රාජ්‍ය අංශයේ බැංකු අධීක්ෂණය සඳහා රක්ෂිත බැංකුවට වැඩි බලතල අවශ්‍යයි. නවදිල්ලියේ පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර කාරක සභාවක් ඉදිරියේ පෙනී සිටි අවස්ථාවේදී RBI ආණ්ඩුකාර උර්ජිත් පටෙල් විසින් මෙම ප්‍රකාශය සිදු කෙරිණි. මෙම රැස්වීමේදී ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් ණය හිමියන්ගෙන් බැරෑරුම් ණය, බැංකු වංචා, මුදල් බිඳවැටීම සහ අනෙකුත් ගැටළු සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දුන්නේය.