එක්සත් ජනපද රජය විසින් ඩොලර් මිලියන 930 ක AH-64E Apache ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් යානා 6ක් ඉන්දියාවට විකිණිම අනුමත කරයි

 

එක්සත් ජනපද රජය විසින් ඩොලර් මිලියන 930 AH-64E Apache ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් යානා 6ක් ඉන්දියාවට විකිණිම අනුමත කල බව ඊයේ රාත්‍රියේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ය. කොන්ත්‍රාත්තුව එක්සත් ජනපද කොන්ග්‍රසයේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එක්සත් ජනපදයේ නීතිවේදීන්ගෙන් විරෝධයක් මතු නොකෙරේ නම්, කොන්ත්‍රාත්තුව ඉදිරියට ගෙන යනු ඇත.