කාර්මික නිෂ්පාදනය අප්‍රේල් මාසයේදී 4.9% කින් පුළුල් වෙයි – නිෂ්පාදන, පතල් කැණීම් අංශයේ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු වී ඇත.

කාර්මික නිෂ්පාදනය අප්‍රේල් මාසයේදී 4.9% කින් පුළුල් වෙයි – නිෂ්පාදන, පතල් කැණීම් අංශයේ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු වී ඇත. කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය මත පදනම් වූ කාර්මික වර්ධනය, පසුගිය වසරේ අප්රේල් මාසයේදී සියයට 3.2 ක් විය. මෙම වසරේ මාර්තු මාසයේදී IIP සඳහා ඇස්තමේන්තු කළ සියයට 4.4 අගය  සියයට 4.6 දක්වා ඉහළ නැංවී ඇත.