අගමැති මෝදි මහතා ජූනි 24 දා මාන් කි බාත් හරහා ජනතාව සමඟ ඔහුගේ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට නියමිතයි

අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි විසින් මෙම මස 24 වැනිදා සමස්ත ඉන්දියා රේඩියෝ වැඩසටහන වන මන් කි බාත් හරහා  ඉන්දියාවේ හා ඉන් පිටත වෙසෙන සිය ඉන්දියානු හා විදේශීය ජනතාව සමඟ අදහස් හුවමාරු කරගැනීමට නියමිතයි. මෙය මාසික ගුවන් විදුලි වැඩසටහනේ 45 වන පරිච්ඡේදය වනු ඇත. ටීවීට් හරහා මෝදි මහතා පැවසුවේ, ජනතාවගේ අදහස් සහ යෝජනා බෙදාහදා ගැනීම සඳහා MyGov විවෘත සංසඳය සහ නරේන්ද්ර මෝදි යෙදුම භාවිතා කල හැකි බවය. මන් කි බාත් සඳහා ලැබුණු විවිධ අදහස් සහ යෝජනා විශාල වේදිකාවක් බවට පත් වී ඇති බව ඔහු පැවසීය.