පාකිස්තානය : පෙෂවෝරයේ මැතිවරණ රැලියකට එල්ලවුනු මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ කරුවෙකුගේ ප්‍රහාරයකින් අවාමි නැෂණල් පාර්ටි පක්ෂයේ නායකයෙක් ඇතුළුව පුද්ගලයින් 13 ක් මරමුවට පත් වෙති.

පාකිස්තානයේ පෙෂවෝරයේ නගරයයේ පසුගිය දින රාත්‍රී පැවැත්වුනු මැතිවරණ රැලියකට එල්ලවුනු මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ කරුවෙකුගේ ප්‍රහාරයකින් අවාමි නැෂණල් පාර්ටි (Awami National Party), (ANP) පක්ෂයේ නායකයෙක් වන හරුන් බලෝර් ඇතුළුව තවත් පුද්ගලයින් 13 ක් මරමුවට පත්වි ඇත. එම ප්‍රහාරයෙන් තවත් පුද්ගලයින් 47 කුටද තුවාල සිදුව ඇත. එම ප්‍රහාරය ගැන මාධ්‍යට ප්‍රකාශයක් පිරිනමමින් පෙෂවෝර් නගර පොලිසිය මියගියවුන් අතරට PK 78 ජන්ද කොට්ඨාසයේ අපේක්ෂකයෙක් ඇතුලත්ව සිටිය බව දයයි පවසා ඇත.