මියන්මාරය වාර්ගික කැරලිකරුවන් සමග සාම සාකච්ඡා ආරම්භ කරයි

 

බදාදා දිනයේ දී මියන්මාරයේ නායක අවුන් සාන් සූකී සහ රටේ හමුදා ආඥාපති දශක 7 ක් පුරා පැවති සබඳතා හා සන්නද්ධ ගැටුම් වලින් පසු කල් පවත්නා සාමයක් කරා ගමන් කිරීමට උත්සාහ කිරීම සඳහා වාර්ගික සුලුතර කණ්ඩායම් නියෝජිතයින් සමග ප්‍රධාන සම්මේලනයක් ආරම්භ කලහ. සහභාගිවූවන්ට සුකී කියයි කියා සිටියේ, සාම සාකච්ඡාවේ යම් ප්‍රමාදයක් ඇතිවීම සාමය උදාකර ගැනීමට ජනතාවගේ ඇති බලාපොරොත්තුවලට බලපෑ හැකි බවය.