නීතිඥ වෘත්තිකයින්ගේ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියාව හා එක්සත් රාජධානිය ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

 

විවිධ අධිකරණ හා විනිශ්චය මණ්ඩල ඉදිරියේ ආරවුල් විසදීම සඳහා නීති වෘත්තිකයන් සහ රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව සහ එක්සත් රාජධානිය ගිවිසුමකට අත්සන් තැබූහ. එක්සත් රාජධානියේ රාජ්‍ය ලේකම් ඩේවිඩ් ගවුකේ  සහ සිය ලන්ඩන් නුවර සංචාරය අතරතුරදී නීතිඥ රවී ශංකර් ප්‍රසාද් මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තැබූහ.