කෘෂිකාර්මික අංශයට සහය දීම සඳහා ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශ් රජය උනන්දු වෙයි

 

ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්ත රජය කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා සහය දැක්වීම සහ සිය නිෂ්පාදන අලෙවිකර ගැනීමට හා ඔවුන්ගේ ආදායම දෙගුණ කිරීම සඳහා සියළුම ක්‍රමවේදයන් දෙස බැලීමට උනන්දු වන බව ආන්ද්‍රා  ප්‍රදේශ් හී කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය සොමිරෙඩ්ඩි චන්ද්‍රමෝහන් රෙඩ්ඩි මහතා ඊයේ විජයවඩා හීදී පැවසීය. ගොවිජන නිෂ්පාදකයින්ගේ සංවිධානයේ (NABARD Special Farm Farmers ‘Campaigns – FPOs) විශේෂ වැඩසටහන දියත් කිරීමෙන් පසුව විජයවඩා හීදී අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ NABARD ආයතනය විසින් ගොවි සංවිධාන නිෂ්පාදකයින් 182 ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඍතු ප්‍රගති ව්‍යාපාරයේ ආරම්භයත් සමග මෙම ආයතන පසුගිය වසර දෙක තුළ විශිෂ්ඨ කාර්යසාධනයක් සිදු කර ඇති බවයි.