ඉන්දියාව ප්‍රතිසංස්කරණය හා සංවර්ධනය සඳහා යුරෝපීය බැංකුවෙහි 69 වන කොටස් හිමිකරු බවට පත් වේ

 

බැංකුවේ මෙහෙයුම් කටයුතු වලදී ඉන්දියානු සමාගම් සමඟ හවුල් ආයෝජනයක් සඳහා ඉඩ සලසා දෙමින් ඉන්දියාව ප්‍රතිසංස්කරණය හා සංවර්ධනය සඳහා යුරෝපීය බැංකුවෙහි 69 වන කොටස් හිමිකරු බවට පත් වේ. යුරෝපීය බැංකු සභාපති සුමා චක්රබාර්තී පසු ගියදා ලන්ඩන් නුවරදී ප්‍රකාශ කර සිටියේ 2017 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඉන්දියාවේ සාමාජිකත්වය සඳහා අයදුම් කළ බවයි.

ලන්ඩන් මූලස්ථානය කරගත් EBRD යනු බර්ලින් තාප්පය බිඳ වැටීමෙන් පසුව 1991 දී පිහිටුවන ලද බහුපාර්ශ්වීය සංවර්ධන බැංකුවකි. නැඟී එන යුරෝපයේ පෞද්ගලික හා ව්‍යවසායකත්ව වැඩපිලිවෙල ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගනිමින් එය නැඟී එන ආර්ථිකයන් 38 ක් සඳහා ආයෝජනය කරයි.