ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ පුන්ජ් දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරක්ෂක අංශයට ත්‍රස්තවාදීන් සැඟවි සිටින තිප්පොලක් සොයා ගැනිමට සමත් වේ.

ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ පුන්ජ් දිස්ත්‍රික්කයෙන් (Poonch district of Jammu and Kashmir) ආරක්ෂක අංශයට ත්‍රස්තවාදීන් සැඟවි සිටින තිප්පොලක් සොයා ගැනිමට සමත් වුන් අතරට එම ස්ථානයෙන් අවි ආයුධ සහ වෙඩි උණ්ඩ තොගයකුත් සොයා ගැනිමට තවදුරටත් සමත් වෙයි. ආරක්ෂක හමුදාව සහ ප්‍රාදේශිය පොලිසියට පසුගිය දින (ඊයේ) ලද ඔතුවකින් අනතුරුව චප්‍රියන් (Chapriyan) ප්‍රදේශයේ කාත් පන්ජල් නාලාහි (Kath Panjal Nala) ඒකාබද්ධව දියත් කරනි ලද සෝදිසි මෙහෙයුමින් ත්‍රස්තවාදින්ගේ එම තිප්පොල සොයා ගැනිමට හැකිවි ඇත.