සිදුවුනු අතිශයෙන් ප්‍රබල පශ්චාද් සැළිමකින් මාරාන්තික ඉන්දුනිසියා භූමිචලනයෙන් දිවි ගලවාගත් පිරිසව යළි කලබලයට පත් කරවති.

ඉන්දුනිසායවේ ලොම්බොක් (Lombok) දිවයිනේහි පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා (අගෝස්තු 9 දා) සිදුවුනු අතිශයෙන් ප්‍රබල පශ්චාද් සැළිමකින් මෑතදි 164 ට වඩා පිරිසක්ද මරමුවට පත් කරවමින් තවත් 1400 ක් පමණ පිරිසකටද තුවාල සිදු කරවමින් මුහුණ දිමට සිදුවුනු ඒ මාරාන්තික භූමිචලනයෙන් දිවි ගලවාගත් පිරිසව යළි කලබලයට පත්කිරිමකට තුඩුදි ඇත. පසුබිම ගැන තවදුරටත් පැහැදිළි කරන ඉන්දුනිසියානු ජාතික ඛේදවාචක ඒජන්සියේ නිළ ප්‍රකාශක සුතොපෝ පුරුවෝ නුග්‍රෝහෝර්ට අනුව පසුගිය ඉරිදා සිට අඩුම තරමින් පශ්චාද් චලන වාර 355 ට වඩා මැදිවිමට සිදුවුනු බවද යැයි අනාවරණය කොට ඇත.