කේරළ : ධාරානීපාත වර්ෂාව සහ නායා යෑමෙන්ද මියගියවුන්ගේ සංඛ්‍යාව 22 ක් ලෙසට ඉහළ නැංවෙති.

කේරළ ප්‍රාන්තයේ  පසුගිය දින කිහිපය අතරතුර මුහුණදිමට සිදුවුනු අඛණ්ඩ ධාරානීපාත වර්ෂාව සහ නායා යෑම් වැනි සිද්ධින් මගින් මියගියවුන්ගේ සංඛ්‍යාව අද දින වන විට 22 ක් ලෙසට ඉහළ නැංවිගොස් ඇත. දැඩි වර්ෂාවෙන් විශාළ වැව් ගණනාවක ජල මට්ටම ක්‍රමිකව ඉහළ නැංවි යන මධ්‍යයේ එම වැව් ආශ්‍රිත ජීවත් වන මහජනතාවට විශාළ බියක් මතුකරළිමටද තුඩු දි ඇත. ආරක්ෂක හමුදාව සහ ජාතික ඛේදවාචක බළකායේ සාමාජිකයෙනුත් බේරා ගැනිමේ කාර්‍යන්හි නිරතවි සිටිති.