පාරිලිමේන්තුව සංශෝධිත SC/ST නීති පනත සම්මත කරගනියි.

පාරිලිමේන්තු රාජ්‍ය සභාව හෙවත් ඉන්දිය පාර්ලිමෙන්තු ඉහළ මන්ත්‍රන සභාවට සංශෝධිත SC/ST නීති පනත හෙවත් නිර්දිශ්ථ සුළුතර අඩුකුල සහ නිර්දිශ්ථ සුළුතර ගෝත්‍රික ( කෘර සැළකිලි වලට එරෙහි) 2018 පනත (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018) සම්මත කරගැනිමට සමත්ව ඇත. මෙම නව නිති සංග්‍රහයෙන් දලිත් ජනතාව හෙවත් සමාජයේ පසුබැස්මට ලක්වි සිටින පිරිසට එරෙහිව කෘර ක්‍රියාවන්හි නිරත වන පිරිසව පුර්ව දැනුම් දිමකින් තොරව නීතිය යටතට පමුණුලිමට අවශ්ථාව පිරනැමි ඇත.