පුරවැසි නොවන ඉන්දියානු සම්භ්‍ය ස්වාමි පුරුෂයින් විසින් අතරමං කරන ලද ඉන්දිය කාන්තාවන්ට පිරිනමාගෙන යන මුල්‍යමය සහයෝගය US $ 4000 න් ඉහළ නංවනු ලැබුවා : විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය.

පුරවැසි නොවන ඉන්දියානු  (NRI) සම්භ්‍ය ස්වාමි පුරුෂයින් විසින් අතරමං කරන ලද රටවල් 13 ක ජීවත්වන ඉන්දිය කාන්තාවන්ට නීතිමය කටයුතු සඳහා සහ  ජීවිකාව සඳහාද රජය පිරිනමාගෙන යන මුල්‍යමය සහයෝගය US $ 4000 න් ඉහළ නංවනු ලැබු බව ඉන්දිය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කොට ඇත. එම කාරණය ඉන්දිය විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය වි කේ සිං මහතා ඉන්දිය පාර්ලිමේන්තු රාජ්‍ය සභාවට පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා පවසා ඇත. මෙම මුල්‍යමය දිමනාවෙන් පසුගිය වසර සතර අතරතුර එක්සත්ජනපදය, එක්සත්රාජධානිය, ඇෆ්ගනිස්තානය, කොලොඹියාව, සුඩානයද ඇතුළුව රටවල් 13 ක පුරවැසි නොවන ඉන්දිය සම්භ්‍ය ස්වාමි පුරුෂයින් විසින් අතරමං කොට දෙමු කාන්තාවන් 43 ට වඩා පිරසකට වාසින් ‍සැළසුනු බව විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා තවදුරටත් පැහැදිළි කොට ඇත.