ජනාධිපති කෝවින්ද් නිදහස් අරගලවාදි සාමාජිකයින් පිරිසට ගෞරවය දැක්විමට තම නිවසේහි පිළිගැනිමේ සංග්‍රහයක් පිරිනමයි.

ජනාධිපති රාම් නාත් කෝවින්ද් මහතා නිදහස් අරගලවාදි සාමාජිකයින් පිරිසට ගෞරවය දැක්විමට රාශ්ට්‍රපති භවන් හෙවත් ඉන්දිය ජනාධිපත් නිළ මන්දිරයේහි පසුගිය දින සන්ධ්‍යාවේහි පිළිගැනිමේ සංග්‍රහයක් පිරිනමා ඇත. ‘ඉන්දියාව හැර යව් ව්‍යාපාර දිනය’ (Quit India Day) වන ඒ ඓතිහාසික නිදහස් අරගල ව්‍යාපාර සිද්ධියේ 76 වන සංවත්සරය සමරමින් ජනාධිපති තුමා එම පිළිගැනිමේ සංග්‍රහය සංවිධානය කොට ඇත. එම පිළිගැනිමේ උත්සවයට ජනාධිපති වරයා මුළු රටේම නිද්හස් අරගල ව්‍යාපාරයන්හි සම්බන්ධවුනු අසහාය විරවරුවන් 89 ට රාශ්ට්‍රපති භවනයට ඇරැයුම් කොට ඇත. එම පිලි ගැනිමේ උත්සවයට අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මොදි මහතා, පුර්ව අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්‍ය මන් මොහන් සිං සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රාජ්නාත් සිං මහතාද සභභාගිවි සිටිය බව වාර්තා මගින් සඳහන් කරයි.