ඝාෂා දේශසිමාවේහි ඊශ්‍රයෙල් හමුදාව එල්ල කළ ගුවන් ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයින් තිදෙනෙක් මරමුවට පත්වුනා : ඝාෂා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ඝාෂා දේශසිමාවේහි ඊශ්‍රයෙල් හමුදාව එල්ල කළ ගුවන් ප්‍රහාරයකින් කාන්තාවක් සහ ඇගේ කුඩා බිළිඳා ඇතුළුව පුද්ගලයින් තිදෙනෙක් මරමුවට පත්වුනු බව  ඝාෂාවේ සෞඛ්‍ය කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කොට ඇත. ඊශ්‍රයෙල් භූමි ප්‍රදේශ වළට එල්ලවුනු හමස් වරුන්ගේ රොකට්ස් ප්‍රහාර වළට ප්‍රතිචාර දැක්විමට ඊශ්‍රයෙල් හමුදාවද පසුගිය බදාදා එම ගුවන් පුහාරය එල්ල කොට ඇත. එම ප්‍රහාරයෙන් හමස් සටන් කාමියෙක් මියගිය අතරට තවත් පුද්ගලයින් 12 කුටද තුවාල සිදුකරවා ඇත.