වියේට්නාම් විවෘත බැඩ්මින්ටන් තරඟ වටයේහි අජය ජයරාම්, රිටුපර්ණ ඩාස් සහ මිථුන් මංජුනාත් යන තිදෙනාට පුර්ව අර්ධ අවශාන වටයට ප්‍රවේශ විමට සමත් වෙති.

වියේට්නාමයේ අගනගර හෝ චි මිංහ් නගරයේ පැවැත්වෙන වියේට්නාම් විවෘත බැඩ්මින්ටන් (Vietnam Open) තරඟ වටයේහි අජය ජයරාම්, රිටුපර්ණ ඩාස් සහ මිථුන් මංජුනාත් යන ඉන්දිය ක්‍රීඩකයින් තිදෙනාට පුර්ව අර්ධ අවශාන වටයට ප්‍රවේශ විමට සමත්ව ඇත.