මිලියන දෙකක පමණ මුස්ලිම් බැතිමතුන් පිරිසක් හජ් යඥාවන්හි නිරත වෙති

ඉන්දියාව ඇතුළුව මුළු ලෝකයේම අඩුම තරමින් මිලියන දෙකක පමණ මුස්ලිම් බැතිමතුන් පිරිසක් සව්දි අරාබියාවේහි අද හජ් යඥාවන්හි සහභාගි වෙති. දින පහක මෙම හජ් වන්දනා යාත්‍රාව ඊයේ මිනාවට සම්ප්‍රාප්ත වි ඇත. උද උදෑසන පැවැත්වෙන යාඥාවෙන් අනතුරුව වන්දනා කරුවෝ අනතුරුව අද අරෆත් තැනිතලාවට පිවිසිමට නියමිතය. එහිදි  දිනක් යාඥා පව්තවමින් බැතිමත්තෝ දෙවියන්ගෙන් ක්ෂමාව අයැදෙනු ඇත. අනතුරුව බැතිමත්තෝ හෙට උදැසන මිනාවට ආපසු පැමිණිමට නියමිතව ඇත. අඩුම තරමින් එක් ලක්ෂ හැත්ත පන් දහසක පමණ ඉන්දිය මුස්ලිම් බැති මතුන් පිරිසක් මෙවර හජ් වන්දනා යාත්‍රා වලට සම්බන්ධවි සිටිති.