විනිශ්චයකාර රන්ජන් ගෝගොයි ඊළඟ අගවිනිසුරු බවට පත්වනු ඇත

විනිශ්චයකාර රන්ජන් ගෝගොයි ඉන්දියාවේ ඊළඟ අගවිනිසුරු වනු ඇත. නීති අමාත්‍යාංශය ගෝගොයි අගවිනිසුරු ධූරයට පත්වීම ගැන බ්‍රහස්පතින්දා දින දැනුම් දුන්නේය.

ලබන මස 02 වනදා විශ්‍රාම යන අය අග්‍රවිනිශ්චයකාර දීපක් මිශ්‍රා මහතාට පසු ඔහු අගවිනිසුරු ධූරයට පත් වෙනු ඇත. විනිසුරු ගොගොයි අග්‍රවිනිශ්චයකාර මිශ්‍රාට පසුව  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සිටින ජ්‍යේෂ්ඨතම විනිසුරුවරයා වේ.

ඔක්තෝබර් 03 වැනිදා ඔහු බාවැඩ භාර ගැනීමට නියමිත අතර මාස 13 ක පමණ කාලයක් සේවය කරනු ඇත.