නික්කි හේලි එ.ජා.සං.යේ එ.ජ. තානාපති ධුර නිලයෙන් ඉල්ලා අස්වේ

නික්කි හේලි (Nikki Haley) මහත්මිය එ.ජා.සං.යේ එ.ජ. තානාපති ධුර නිලයෙන් අද ඉල්ලා අසිවුවාය. එ.ජ. මාධය වාර්තා වලට අනුව, ඉන්දිය සම්භ්‍ය 46 හැවිරිදි හේලිගේ ඉල්ලා අස්විමේ ඉල්ලිම ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් පිලරැගෙන තිබෙන බවය. ඇය එම නිලයෙන් ඉල්ලා අස්විමේ කාරණය මේ දක්වා අපැහැදිළිය. හේලි ට්‍රම්ප් පරිපාලනයේ ජ්‍යෙෂ්ථතම ඉන්දිය සම්භව්‍ය බලධාරිනියෙක්ද වුවාය.