නිපුණතා සංවර්ධනය අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් විය යුතුය: වී.පී.වෙන්කයියා නයිඩු

උප ජනාධිපති එම්. වෙන්කයියා නයිඩු මහතා පැවසුවේ, නිපුණතා සංවර්ධනය අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් විය යුතු බවත්, නව්‍යකරණයන් ජනතාවගේ ජීවිත යහපත් කිරීමට උදව් කළ යුතු බවත්ය.

අධ්‍යාපන ආයතනයක් වන තමිල් නාඩුවේපොල්ලචිහි වැඩසටහනක් අමතමින් නයිඩු මහතා අධ්‍යාපන ආයතන, අඛණ්ඩ විදුලිය, පානීය ජල පහසුකම් සහ වෛද්‍ය පහසුකම් වැනි දැරිය හැකි මුදලකට ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනයසඳහානාගරික පහසුකම් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කළේය.

ඉන්දියානු රජය තරුණ ඉන්දියාවේ සිහින හා අපේක්ෂාවන්ට අතිශයින්ම සංවේදී වන අතර රටේ තරුණ තරුණියන්ට සහයෝගය දැක්වීම, පෝෂණය කිරීම හා බල ගැන්වීම සඳහා හැකි සෑම දෙයක්ම කරමින් සිටින බව ඔහ පැවසුවේය.