දුනු විදීම් ක්‍රීඩක හර්වින්දර් සිංග් ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේදී ඉන්දියාවට හත්වන රන් පදක්කම දිනා ගනී

ධාවන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ජකර්තාහි ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේදී ඉන්දියාවටරිදී හා ලෝකඩ පදක්කම් එකතු කළ අතර දුනු විදීම් ක්‍රීඩක හර්වින්දර් සිංග් ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේපිරිමිකේවල තරඟයේඉන්දියාවට හත්වන රන් පදක්කම දිනා ගත්තේය.

හර්වින්දර් චීනයේ ෂාඕ ලික්සු 6/0 කදී W2 / ST කාණ්ඩයේ අවසන් තරගය පරාජයට පත් කරමින්ඉන්දියාවේරන් පදක්කම්එකතුව හතක් බවට පත් කලේය.