ඇෆ්ගනිස්ථානය තුළ සාමය, සංහිඳියාව, උදෙසා සියලු ප්‍රයත්නයන්ට ඉන්දියාවට සහාය දක්වයි

ඇෆ්ගනිස්ථානයේසාමය සහ සංහිඳියාව එක්සත් බව හා බහුපාර්ශවීය පැවැත්ම තහවුරු කර රටට ආරක්ෂාව, ස්ථාවරත්වය හා සමෘද්ධිය ගෙන ඒමසඳහා දරන සියලුප්‍රයත්නයන්ට සහාය දක්වන බව නව දිල්ලිය පවසයි.

රුසියානු සමූහාණ්ඩුව අද මොස්කව්හි ඇෆ්ගනිස්ථානය පිලිබඳ රැස්වීමක් පවත්වන බව ඉන්දියාව දන්නා බව නිල ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

ඇෆ්ගනිස්තානය මූලික කර ගත්, ඇෆ්ගනිස්තානය සතු හා ඇෆ්ගන් පාලනය යටතේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ ආණ්ඩුවේ සහභාගීත්වය ඇතිව එවැනි ප්‍රයත්නයක් විය යුතු බව ඉන්දියාවේ ස්ථිරසාර ප්‍රතිපත්තියක් බව ප්‍රකාශකයා පැවසුවේය.