අගමැති මෝදි නොවැම්බර් 12 වන දින වාරණාසි හි ව්‍යපෘති රැසක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි

 

අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා ලබන සඳුදා වාරණාසි හිදී ව්‍යාපෘති කිහිපයකට කැප කරනු ඇත.

මෝදි මහතා විසින් ගංගා නදියේ අලුතින් ඉදිකරන ලද බහු-මොඩල් ප්‍රයන්තය ජාතියට පරිත්‍යාග කරනු ඇත.

විශාල යාත්‍රා සංචලනය කිරීම සඳහා වාරණාසි සිට හල්ඩියා දක්වා ගංගා ප්‍රදේශය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රජයේ ජල් මාර්ග් විකාස් ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් ලෙස මෙය ඉදිකර ඇත.

පසුගිය මස 30 වැනි දින කල්කටා සිට පැමිණෙන ඉන්දියාවේ ප්‍රථම බහාලූ යාත්‍රාව අගමැතිවරයාට වෙත පැමිණෙනු ඇත.