ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සේවා අංශ තුනක නියෝජ්‍ය ප්‍රධානීන් සඳහා මූල්‍ය බලතල වැඩි කරයි

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සේවා අංශ තුනක නියෝජ්‍ය ප්‍රධානීන් සඳහා මූල්‍ය බලතල වැඩි කරඇත.

මෙම ක්‍රියාමාර්ගයේ අරමුණ වන්නේ සන්නද්ධ හමුදාවන් සඳහා කෙරෙන ප්‍රසම්පාදනයේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීමයි.

මේ සමඟම, රුපියල් කෝටි 500 කින් ඉහළ නංවන ලද ඉහළ සීමාව සහිත පවත්නා බලතල වලට වඩා 5 ගුණයක් දක්වා මූල්‍ය බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියෝජ්‍ය ප්‍රධානීන් සමත් වනු ඇත.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ, මෙය සන්නද්ධ හමුදාවන්ගේ ධාරිතාවයට තවත් පිරවීමක් බවයි. සන්නද්ධ හමුදාවන්ගේ ආයුධ හා උණ්ඩ තොගය ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් ශක්‍යතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තීරණය කර ඇත