අගමැතිවරයාබායි දූජ් උත්සවය වෙනුවෙන් ජනතාවට සුභ පතයි

අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි විසින්බායි දූජ් උත්සවය වෙනුවෙන් ජනතාවට සුභ පැතුවේය.

අද දින සැමරෙන බායි දූජ්  යනු සහෝදරයා සහ සහෝදරිය අතර විශේෂ බැඳීමක් සැමරීමයි.

ටීකා උත්සවය හා සහෝදරයන් තම සහෝදරියන්ට ත්‍යාග පිරිනමමින් සහෝදරයන්ට දිගු හා ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ලබා දීමට අද දින සහෝදරියන් ප්‍රාර්ථනා කරති.