එක්සත් ජනපදය: එම්පයර් ස්ටේට් ගොඩනැගිල්ල දිවාලි සැමරීමට තැඹිලි පාටින් ආලෝකවත් වෙයි

පළමු වතාවට නිව් යෝර්ක් නගරයේ එම්පයර් ස්ටේට් ගොඩනැගිල්ල දිවාලි සැමරීම සඳහා තැඹිලි පාටින් ආලෝකවත් විය.

ඉන්දියානු ප්‍රජාවේ නිව් යෝක්, නිව් ජර්සි සහ කනෙක්ටිකට්හි විශාලතම ලාභ නොලබන සංවිධානය වන ඉන්දියානු සංගම් සම්මේලනය (FIA) විශේෂ උත්සවයකදී ස්මාරකය නිරූපනය කළේය

එම්පයර් රියල්ටි ට්‍රස්ට් සමඟ සහයෝගයෙන් FIA සංවිධානය විසින් මෙය සංවිධානය කරන ලද අතර ඉන්දියානු ඩයස්පෝරාවේ ප්‍රධාන සාමාජිකයින් මෙයට සහභාගී විය.