රුසියාව යම් යම් නව්කා වලට යුක්ක්‍රේනියානු අජොව් සාගර වරාය වලට ප්‍රවේශ විමට ඉඩ දෙයි

රුසියාව අජොව් සාගර කලාපය  (Sea of Azov) අවට මෑතදී සිට මතුව ඇති නොසන්සුන්තා මගහරවා දෙමිමට යම් යම් නව්කා වලට යුක්ක්‍රේනියානු අජොව් සාගර වරාය (Ukrainian ports ) වලට ප්‍රවේශ විමට ඉඩ ලබාදිම ආරඹ කොට ඇත. එම පරිවර්තනය ගැන ප්‍රකාශයක් පිරිනමන යුක්ක්‍රේන් යටිතලපහසුකම් කටයුතු අමාත්‍ය වොලොඩිමිර් ඔමෙලියන්, නව්කා දැන් කෙර්ච් තීරය (Kerch Strait) හරහා යුත්ක්‍රේන් වරාය වලට නැවත ප්‍රවේශවිම ආරඹ කර ඇති බව යයි පෙන්වාදි ඇත.  Berdyansk සහ Mariupol යන වරාය දෙක දැන් බාධකවල් වලින් මුළුමනින්ම මිදි ඇති බව එහු තවදුරටත් අනාවරණය කොට ඇත. මෑතදි සිට යුක්ක්‍රේනය මොස්කව්ව තම නව්කා වලට බාධා කිරිම සිදුකරගෙන ගිය යයි ප්‍රකාශ කරමින් තවදුරටත් චෝදනා එල්ල කොට ඇත. ඒ අතරම රුසියානු නාවික හමුදාව විසින් අත් අඩංගුවේහි රඳවා තබාගෙන සිටින තම නාවිකයින් සහ නව්කාද මුදවා හැරිමක ගැන යුක්ක්‍රේනය තවදුරටත් බලාපොරොත්තු පලකොට ඇත.