රේගු කටයුතු සම්බන්ධව සහ අන්යොන්‍ය සහයෝගීතාවය සඳහා ඉන්දියාව පේරූ සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි

රේගු කටයුතු සම්බන්ධව සහ අන්යොන්‍ය සහයෝගීතාවය සඳහා ඉන්දියාව පේරූ සමඟ බදාදා දින ගිවිසුමක් අත්සන් කලේය.

 

දෙරටේ රේගු අධිකාරීන් අතර තොරතුරු හා බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරු කිරීම සඳහා මෙය නීතිමය රාමුවක් සපයයි.

 

රේගු නීති විධිමත් ලෙස යෙදීම, රේගු අපරාධ වැළැක්වීම සහ විමර්ශනය කිරීමට මෙම ගිවිසුම සහාය වනු ඇත