පිරිසිදු ගංගා සඳහා වන ජාතික මෙහෙවර යටතේ රජය රුපියල් කෝටි 24000 කට අධික ව්‍යාපෘති 254 ක් අනුමත කරයි

පිරිසිදු ගංගා සඳහා වන ජාතික මෙහෙවර යටතේ රජය විසින් රුපියල් කෝටි 24000 කට අධික ව්‍යාපෘති 254 ක් අනුමත කර ඇත.

 

ජල සම්පත්, ගංගා සංවර්ධන සහ ගංඟා පුනර්ජීවන අමාත්ය නිතින් ගද්කාරි මහතා පැවසුවේ, පසුගිය සිව් වසර තුළ රුපියල් කෝටි පන්දහසක මුදලක් මේ යටතේ වියදම් කර ඇති බවයි.

 

ඉන්දියාවේ ජල බලපෑම් සමුළුව 2018 දී නවදිල්ලියේදී ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව ගද්කාරි මහතා කතා කළේය. ලබන වසරේදී රුපියල් කෝටි තුන් දහසක  මුදලක් වැය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

 

පිරිසිදු ගංගා වැඩසටහන සඳහා රජය වසර 5 ක කාලයක් තිස්සේ කෝටි විසි දහසක ක මුදලක් වෙන් කර තිබේ.