සිය 63 වන මහාපරිණිවාන් දිවස් වෙනුවෙන් ආචාර්ය බී.ආර්. අම්බෙඩ්කර් වෙත ජාතියේ ආචාරය පිරිනැමේ

අද දින සිය 63 වන මහාපරිණිවාන් දිවස් වෙනුවෙන් භාරත් රත්නා ආචාර්ය බී.ආර්. අම්බෙඩ්කර් වෙත ජාතියේ ආචාරය පිරිනැමිනි. ජනාධිපති රාම් නාත් කෝවින්ද් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සංකීර්ණයේ දී සන්සාඩ් භවාන් හිදී බාබා සාහෙබ්ගේ ප්‍රතිමාවට පුෂ්ප උපහාර පිරිනමනු ඇත.

 

උප ජනාධිපති එම්. වෙන්කයියා නයිඩු, අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි සහ අනෙකුත් සම්භාවනීය අමුත්තන් ඉන්දියානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පියා වන ආචාර්ය ආචාර්ය අම්බෙඩ්කර්ට උපහාර දැක්වනු  ඇත.

 

බැබා සාහෙබ්ට පුෂ්ප උපහාර පිරිනමන  අනෙකුත් නායකයින් අතර සමාජ සාධාරණත්වය හා බල ගැන්වීම සඳහා යුනියන් අමාත්‍ය ආචාර්ය තාවර්චන් ගෙලොට්, සමාජ සාධාරණත්වය සහ බල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය රාම්දාස් අත්වාලේ, ක්‍රිෂන් පාල් ගුර්ජාර්, විජය සම්බා සහ අනෙකුත් සම්භාවනීය අමුත්තන් වේ.