දේශසිමා දිගේ තාප්ප බැඳීමේ තම සැළස්ම නොකඩවාම ඉදිරියට ගෙනයමින් ට්‍රම්ප් මහතා එ.ජ. – මැක්ෂිකෝ දේශසිමාවට සංචාරයකට නිරතවේ


දේශසිමා දිගේ තාප්ප බැඳීමේ තම සැළස්ම නොකඩවාම ඉදිරියට ගෙනයමින් එක්ස්ත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා ඊයේ එ.ජ. – මැක්ෂිකෝ (US-Mexico) දේශසිමාව දිගේ ටැක්ෂාසයේ මැක්ඇලන් ප්‍රදේශයට සංචාරයකට නිරතවිය. කිසිදු ගණුදෙනුවකින් තොරව එක්සත් ජනපද රාජයේ වසා දෙමිම් දීර්ග කොට තිබියදි ජනාධිපති ට්‍රම්ගේ ප්‍රථම එම දේශසිමා චාරිකාවව සිදුව ඇත. නීති වරෝධි සංක්‍රමණිකයින් එක්සත් ජනපදය තුලට සිදුකරගෙන යන ප්‍රවේශය නවතා දෙමිමට මෙන්ම අපරාධ කටයුතු පහත දෙමා ගැනිමටද එවැනි තාප්පයක් ගොඩනගා ගැනිම අතිශයය අත්‍යවශ්‍ය කාර්‍යයත් ලෙසින් ට්‍රම්ප් මහතා තවදුරටත් අවධාරණය කොට ඇත.