විදේශ අමාත්‍ය සුස්මා නේපාලයේ විදේශ අමාත්‍ය වරයා මුණ ගැසේ

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සුස්මා ස්වරාජ් මහත්මිය  අගනගර නවදිල්ලියේහි ඊයේ නේපාලයේ විදේශ අමාත්‍ය ප්‍රදිප් කුමාර් ග්‍යවලි මහතාව හමුවිය. කෘෂිකර්මාන්තය, දුම්රිය සහ අභ්‍යන්තර ජලමාර්ග ගැන මෙන්ම දෙනට දෙරට අතර සිදුකරගෙන යන සහයෝගිතා සහ සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතින් ගැනද ඉන්දු – නේපාල් සාකච්ජා අතරතුර විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වරුන් දෙදෙනා සැළකිල්ල දැක්වු බව යැයි වාර්තා තවදුරටත් සඳහන් කරයි.