2019 මහ මැතිවරණයෙන් බහුතරභාවය දිනාගැනිමට හැකිවුවත් සන්ධාන රජයකට බි.ජෙ.පි. පක්ෂය වඩාත් කැමති බව අග්‍රාමාත්‍ය වරයා පවසයි

2019 පාර්ලිමේන්තු ලොක්සභා (Lok Sabha) මහ මැතිවරණයෙන් බහුතරභාවය දිනාගැනිමට හැකිවුවත් සන්ධාන රජයකට බි.ජෙ.පි. (BJP) පක්ෂය වඩාත් කැමති බව අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා ප්‍රකාශ කොට ඇත. දකුණු ඉන්දිය තමිල්නාදු ප්‍රාන්තයේ බි.ජෙ.පි. (BJP) පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරි සාමාජිකයින් පිරිසක් සමගින් විඩියො සම්මන්ත්‍රනයකින් හමුවක් පවත්වමින් මෝදි මහතා එම කාරණය සඳහන් කොට ඇත. ශක්තිමත් NDA සන්ධානයම  BJP පක්ෂයේ විශ්වාසයද වන බව මෝදි මහතා තවදුරටත් පැහැදිලි කොට ඇත.