ඉන්දිය ආරක්ෂක හමුදාව සෑම වර්ගයේ සාකච්ජාවකට වුවද සූදානම් : බිපින් රවත්

ඉන්දිය ආරක්ෂක හමුදාව සෑම වර්ගයේ සාකච්ජාවකට වුවද සූදානම් හමුදාපති  බිපින් රවත් ප්‍රකාශකොට ඇත. ඒ හැරුනු විට ඉදිරි පෙරමුණේ සෑම පසුබිමක්ම මනාව හසුරුවාගෙන යන බව ඔහු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කොට ඇත. අගනගර නවදිල්ලියේ වාර්ෂික ජනමාධ්‍ය හමුවට තම ප්‍රතිචාර දක්වමින් වැඩිදුරටත් කරුණු දැක්වු හමුදාපති වරයා, ප්‍රශ්ණ විසඳා ගැනිමට දැඩි මෙන්ම මෘදු පිළිවෙතුත් ක්‍රියාත්මක කරගෙන මහජනතාවගේ එදිනිදා ජිවිතයට කිසිදු හානියක් සිදු නොකරවමින්  හිංසා පහත දමාගැනිමටද හැකිවුනු බව තවදුරටකත් පැහැදිලි කොට ඇත. ජාතික අවශ්‍යතා ගැන ජනමාධ්‍ය අංශය දක්වන සැළකිල්ලට සහ යථාර්තය නිවරදි ආකල්පයකින් ඉදිරිපත් කිරිමට දැක්වු ප්‍රයත්නය්නටද අතිශය පිලිගැනිමට ලක්කොට දි ඇත. අනතුරුව තලිබානුන් සමගින් ගෙනයන සාකච්ජා ගැනත් සැළිකිල්ල දක්වමින් හමුදාපති රවත්, රටවල් ගණනාවක් ඊට සම්බන්ධවි සිටින යුගයක ඇෆ්ගනිස්තානයේ අවහ්‍යතා ගැන සැළකිල්ල දක්වමින් ඉන්දියාවට එම සාකච්ජා වලින් ඈත්වි සිටිය නොහැකි බව යැයි පැහැදිලි කොට ඇත.