ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශ ගණනාවක ශීත දේශගුණ තත්වය තිවුර අතට හැරි යයි

ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශ ගණනාවක ශීත දේශගුණ තත්වය තිවුර අතට හැරිගෙන යයි. උතුරු ඉන්දිය හිමාචල් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ, උනා දිස්ත්‍රික්කයට ඊයේ සිම්ලා ප්‍රදේශයට වඩා දැඩි ශිතයකට මැදිවිමට සිදුවුනු බව වාර්තාවි ඇත. මනාලි සුප්‍රසිද්ධ නිවාඩු නිකේතනය මේ දිනවල හිමෙන් අවාරණයවි ඇත. ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ දේශගුණයත් සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා පහතින් වැසි ගොස් ඇත. මෙවැනි පසුබිමකින් අගනගර දිල්ලිය මෙන්ම ඊට තඩාසන්න හර්යානා, පන්ජාබ්, උත්තර් ප්‍රදේශ්, බිහාරය වැනි ප්‍රදේශ වල ජනතාවගේ එදිනෙදා ජිවිතයටද සෑහෙන්න බලපෑම් සිදුව ඇත. මෙවැනි දේශගුණ තත්වය ඉදිරි දින 15 සිට 20  අතරට නොකඩවාම පැවතිම් ගැන කාලගුණ විද්‍යා අධ්‍යයන කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව රටවැසියන්ට දැනුම්දි ඇත.