පිළිපින් උසාවිය 2016 වසර සිදුවුනු අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 81 ක් පමණ වටිනා සයිබර් සොරකමට චූදිත පුර්ව බැංකු කරුවා වරද කරුවෙක් ලෙසට තීන්දු කරයි

පිළිපීන් උසාවිය 2016 වසර සිදුවුනු බංග්ලාදේශ් කේන්ද්‍රිය බැංකුවෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 81 ක් පමණ වටිනා මුදල් තොගයක් සොරකම් කිරිමේ සයිබර් අපරාධයට චූදිත මෙන්ම පුර්ව බැංකු කරුවෙක්ද වු මයියා ඩෙගිටෝව (Maia Deguito) වරදකාරියක් ලෙසට තීන්දු කර ඇත. මෙම තින්දුවෙන් ඇයට අඩුම තරමින් වසර සතරක්වත් සිර ගෙයිහි දඬුවම් විඳීමට සිදවනු නියතය. එම සයිබර් සොරකම සිදුවුනු සමයේ අය රිජාල් වානිජ බැංකු සංස්ථාවේ (Rizal Commercial Banking Corporation), (RCBC), සාඛා කළමණාකාරියෙක් ලෙසට කටයුතු කොට තිබුනාය. ඊට අමතරව, එම වරදට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 109 ක් පමණ වටිනා දඩ මුදලක් ගෙවන ලෙසට උසාවිය ඇයට කතවදුරටත් නිර්දේශ කොට ඇත. බංගාදේශයේ සිදුවුනු එම සයිබර් මුල්‍ය සොරකම් සිද්ධියෙන් වරද කරුවෙක් ලෙසින් තින්දු කෙරුණු පුද්ගලයා මයියා ඩෙටිටෝවා මහත්මිය වේ.