අයි.ඩබ්ලියු.එෆ්. ෆෙඩරේෂණයේ සභාපති වරයා ටෝකියෝ ඕලිම්පික් මිෂණයේ ප්‍රධානියා ලෙසට පත් කරයි

අයි.ඩබ්ලියු.එෆ්. ( IWF) හෙවත් ඉන්දිය බර ඉසිලීම ෆෙඩරේෂණයේ (Indian Weightlifting Federation), සභාපති බිරේන්ද්‍ර ප්‍රසාද් භයිශ්‍ය මහතාව 2020 ටෝකියෝ ඕලිම්පික් මිෂණයේ ප්‍රධානියා (Chef de Mission for the 2020 Tokyo Olympics) ලෙසට පත් කොට ඇත. ඉන්දිය බර ඉසිලීමේ ක්‍රිජඩා කටයුතු අංශයේ ප්‍රධානියෙකුට ප්‍රථම වරට මෙවැනි තනතුරක් පිරිනැමුනු බව එම ෆෙඩරේෂනය ප්‍රකාශ කොට ඇත. භයිශ්‍ය මහතා ඉන්දිය ඕලිම්පික් සිංවිධානයේ උප සභාපති වරයා ලෙසිනුත් කටයුතු කරයි.