තුර්කි: ඉස්තාම්බුලයේ මහල් අටකින්යුත් ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටි මියගියවුන්ගේ සංඛ්‍යාව 16 ක් ලෙසින් ඉහල නැංවෙති

තුර්කියේ අගනගර ඉස්තාම්බුල්හි (Istanbul), මහල් අටකින්යුත් ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටි මියගියවුන්ගේ සංඛ්‍යාව අද දිනය වනවිට 16 ක් ලෙසින් ඉහල නැංවිගොස් ඇත. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සුලෙයිමාන් සොයිලුට අනුව අදත් මල සිරුරක් සොයාගෙනිමට හැකිවුනු බවය. එම අනුතරේ කාරණය ගැන පරික්ෂණයක් පවත්වාගෙන යන අතරට ගොඩනැගිල්ලේ උඩින්ම ගොඩනගා ඇති මහල් තුනම නීති විරෝධි ලෙසින් ගොඩනගා ඇති බව බලධාරින්ට දෙන ගැනිමට හැකිවි ඇත. පසුගිය බදාදා දිනයේ එම ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටි තිබුනි.