ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ කුල්ගාම්හි සිදුවු සටනකදි ත්‍රස්තවාදින් පස් දෙනෙක් මරමුවට පත්වෙති

ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ දකුණු කාශ්මිරයේ කුල්ගාම් (Kulgam) දිස්ත්‍රික්කයේ කෙල්ලම් දෙව්සර්හි (Kellam Devsar) ඊයේ සිදුවු සටනකදි ආරක්ෂක හමුදාවට ත්‍රස්තවාදින් පස් දෙනෙක් මරා දෙමිමට හැකිව ඇත. ආරක්ෂක හමුදාව සහ ප්‍රාදේශිය ආරක්ෂක අංශයට ලැබුනු ඔත්තුවකින් ත්‍රස්තවාදින්ව වටකර ඒකාබද්ධව ගෙන ගිය ආරක්ෂක මෙහෙයුමින් එම ත්‍රස්තවාදින් මරා දෙමිමට හැකිව ඇත.