අඩුඩාබියේ අධිකරණ කාර්‍යන්හි හින්දි තුන්වන නිල භාෂාව ලෙසින් ඇතුලත් කරගනියි

අඩුඩාබියේ අධිකරණ කාර්‍යන්හි අඅරබික් (Arabic) සහ ඉංග්‍රීසි (English) යන භාෂා දෙක හැරුනු විට හින්දි (Hindi) භාෂාව දැන් තුන්වන නිල භාෂාව ලෙසින් ඇතුලත් කරගෙන ඇත. එක්සත් අරාබි එමිරේටයේහි මිලියන 3.3 ක් පමණ ඉන්දියානුවන් පිරිසක් සේවයේහි නිරතවි සිටින බව පෙන්වා දෙන අපේ බටහිර ආසියා (West Asia) වාර්තාකරු, ඔවුන්ගෙන වැඩිම පිරිසක් නුපුහුණු කම්කරුවන් ඇතුලත් වන බව තවදුරටත් සඳහන් කොට ඇත. භාෂා ප්‍රශ්ණ නිසා ඔවුන්ට අයිතිවාසිකම් සමබන්ධව මෙන්ම අධිකරණමය ප්‍රශ්ණ වලදිත් යුත්තිය දිනාගැනිමට දුෂ්කරවි තිබෙන බව ඔම වාර්තාකරු තවදුරටත් සඳහන් කොට ඇත. අධිකරණ කාර්‍යන්හි හින්දි භාෂාවද ඇතුලත් කරගැනිමෙන් ඔවුන්ට වාසි සැලසි ඇත. එක්සත් අරාබි එමිරේටයේ (UAE) ඉන්දිය තානාපති නවිදීප් සුරි ඊට අතිශය පිළිගැනිම සිදුකොට ඇත.