ඉන්දියාව විසින් ඇනවුම් කරන ලද විශාළ බර උසුලාගෙන යන චිනුක් හෙලිකොප්ටර් යානා 15 න් පළමුවන හෙළිකොප්ටරය ගොඩබසියි

ඉන්දිය ගුවන් හමුදාව (Indian Air Force) විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන තුනක් වැය කොට එක්සත් ජනපදයෙන් ඇනවුම් කරන ලද විශාළ බර උසුලාගෙන (heavy lift helicopters) යන ‘චිනුක්’ (Chinook) හෙලිකොප්ටර් යානා 15 න් පළමුවන CH-47F (I) හෙළිකොප්ටරය ඊයේ  ගුජරාටයේ මුන්ද්‍රා වරායට ගොඩබැස්වු අතර එය දැන් චන්දිගර් ගුවන් හමුදා කඳවුරේහි ස්ථානගත කිරිමට විධිවිධාන යොදවා ඇත. මෙය ඉන්දිය ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් ප්‍රවාහන කාර්‍ය ශත්තිය ඉහල නැංවිමට නිතැතින් ආධාරකාරිවිමක් ගැන ඉන්දියාව බළාපොරොත්තු පළකරයි. චිනුක් හෙලිකොප්ටර් එක්සත් ජනපද සන්නද්ධ බලකායේ ගුවන් හමුදා ප්‍රවාහන කාර්‍යන්හි අතිශය විශ්වසනිය යානාව ලෙසින් සේවයේහි යොදවාගෙන යයි.