ටියූනිසියා: මාරාන්තික ත්‍රස්තවාදි ප්‍රහාරයකට වගකිවයුතු සත් දෙනෙකුට එරෙහිව ජිවතාන්ත තෙක් සිර දඬුවම් තීන්දු කෙරේ

ටියූනිසියාවේ (Tunisian) අධිකරණය පුද්ගලයින් 60 ක් ඝාතනය කරවිමන් 2015 වසරේදි සිදුවුනු මාරාන්තික ත්‍රස්තවාදි ප්‍රහාරයට වගකිවයුතු පුද්ගයින් සත් දෙනාට එරෙහිව ජිවතාන්ත තෙක් වන සිර දඬුවමක් තීන්දු කොට ඇත. ඊට සම්බන්ධ වුනු යම් යම් පිරිසට එරෙහිව වසර 16 ක සිට වසර 6 ක සිර දඬුවම් තින්දු වි ඇත. මෙම නර සංහාරය සමබන්ධයෙන් මාස 18 පුරා පුදග්ලයින් 51 කුගෙන් ප්‍රශ්ණ විමසු අතරට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි තොර විම තුළින් පුද්ගලයින් 27 ක් මුදවා හැර ඇත.  බර්ඩෝ ජාතික කෞටුකාගාරයේහි (Bardo National Museum) එල්ල කරන ලද ප්‍රහාර සිද්ධියෙන් පුද්ගලයින් 21 ක් ද දකුණු ටියුනිසායානු සොස් (Sousse) වෙරළ නිවාඩු නිකේතනයේහි එල්ල කල ප්‍රහාරයෙන්ද පුද්ගලයින් 38 ක් මරමුවට පත්විය. මාස තුනක තුල සිදුවුනු එම නරසංහාර සිද්ධින් දෙකම ඉස්ලාමිය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාද කාර්‍ය ලෙසින් දෙන ගැනිමට හැකිව ඇත.