එක්සත් ජනපද සහයෝග ලැබෙන සිරියානු බලකායට ඉස්ලාමිය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදින් යටතේ තිබුනු සිරියානු ගම්මානයක් නැවත යටපත් කරගැනිමට හැකිවේ

එක්සත් ජනපද සහයෝග ලැබෙන සිරියානු බලකායට ඉස්ලාමිය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදින් යටතේ තිබුනු නැගෙනහිර සිරියානු ගම්මානයක් නැවත යටපත් කරගැනිමට හැකිව ඇත. එක්සත් ජනපද සහයෝග ලැබෙන සිරියන් ඩෙමෙක්‍රෙටික් ෆෝර්ස් බලකායට පසුගිය සෙනසුරාදා රාත්‍රි ඉස්ලාමිය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදින් අතින් එම ගම්මානය නැවත යටපත් කරගෙන ත්‍රස්තවාදින්ගේ කඳවුරු විනාශ කොට දෙමිමට හැකිවුනු යැයි වාර්තා තවදුරටත් සඳහන් කරයි. 20,000 ක් පමන සිවිල් වැසියන් පිරිසක් බේරා ගැනිමට හැකිව ඇත. එක්සත් ජනපද ප්‍රධානත්වයෙන්යුත් සන්ධානයේ ගුවන් ආධාර යටතේ සිරියානු ඩෙමොක්‍රටික් සටන්කාමින්ට එම මෙහෙයුම සඵල කරගැනිමට හැකිව ඇත.