ඔස්ට්‍රේලියාව පාකිස්තානයේහි එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟ වලට සහභාගිවිම මුළුමණින් බැහැර කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාව සුරක්ෂාව ක්ෂේත්‍රයෙන්  සළකා බලමින් පාකිස්තානයේහි පැවැත්විමට තිබනු එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟ පහට සහභාගිවිම මුළුමණින් බැහැර කොට ඇත. කණ්ඩායම් දෙක දැන් එක්සත් අරාබි එමිරේටයේහි (UAE) පැවැත්විමට යන ලෝක කුසලාන ප්‍රාරඹක තරඟ වටයට ක්‍රිඩා කිරිමට එකඟත්වය පළකොට ඇත. 2009 වසරේදි ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගමන්ගත් බස් රථයට එල්ලවුනු ප්‍රහාරයත් සමගින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් මණ්ඩලය පාකිස්තානයේහි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟ පැවැත්විම මුළුමණින්ම නතර කොට දමා ඇත.