16 වන ලෝක් සභා සැසිය අවසන් වෙයි

16 වන ලෝක් සභා සැසිය පසුගිය සෙනසුරාදා අවසන් විය. 16 වන ලෝක් සභා මැතිවරණය සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නරේන්ද්‍ර සිංග් ටොමාර් මහතා විසින් ලෝක් සභාවේ රැස්වීම් 331 ක් සිදුවූ බව දන්වා සිටියේය. බිල්පත් 205 ක් සම්මත වූ අතර ඵලදායිතාව සියයට 85 ක් විය.

රාජ්‍ය සභා සඳහා බිල්පත් 154 ක් සම්මත වූ අතර ඵලදායිතාව සියයට 68 කි. ජාතික වැදගත්කමක් ඇති විවිධ ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සියලු දේශපාලන පක්ෂවල පුළුල් සහභාගීත්වය අනුව අන්තර් වාර අයවැය සැසි සාර්ථක වී තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය නිසි ලෙස අවසන් කළ අතර, රැස්වීම් 10 ක් සමාප්ත විය. ලොක් සභාවේ ඵලදායීතාවය 89% ක් වන අතර රාජ්‍ය සභාවේ 8% ක් විය. 2019-20 අතර අතුරු අයවැය මෙම මස පළමු වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ලෝක් සභාවේ දී 2018 සහ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2019 සහ 2018-19 සඳහා වන තුන්වන පරිපූරක ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් පසුගිය සිකුරාදා සම්මත කරගත් අතර පසුගිය 2019 මුදල් පනත් කෙටුම්පත සම්මත කරන ලදී. ලෝක් සභා තුළ පනත් 9 ක් – පාර්ලිමේන්තුවේ 6 ක් – පනත් 9 ක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.