අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් එක්සත් ජනපද වාණිජ ලේකම් විල්බර් රොස් තම ඉන්දීය සංචාරය අවලංගු කරයි

අයහපත් කාලගුණය නිසා එක්සත් ජනපද වාණිජ ලේකම් විල්බුර් රොස්ගේ හෙට උදෑසන වාණිජ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාව සහ ප්‍රධාන විධායක සමුළුව සඳහා ඉන්දීය සංචාරය අවලංගු කිරීමට සිදු විය.

එක්සත් ජනපද වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශකයකු වොෂින්ටනයේ දී වීඩියෝ සම්මේලනයක් මගින් රැස්වීම් දෙකම සඳහා රොස් සහභාගී වනු ඇතැයි පැවසීය.