බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු සභිකයෝ බ්‍රැක්සිට් ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද කරගැනිමේ යෝජනාවට සහයෝගය දැක්විමට ඡන්දය ප්‍රකාශ කරති

බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු සභිකයෝ මෙම මස 29 දා වනවිට එක්සත් රාජධානිය යුරෝපා හවුලෙන් ඉවත්වි යෑමේ බ්‍රැක්සිට් ක්‍රියාවලියේ අවශන් කාල සිමාව ප්‍රමාද කරගැනිමේ යෝජනාවට තම සහයෝගයදක්වමින්  ඡන්දය ප්‍රකාශ කොට ඇත. බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේනතුවේහි පසුගිය දින රාත්‍රි එම යෝජනාව 202 412 ඡන්ද සංඛ්‍යාවකින්  සම්මත කරගැනිමට හැකිවිය. කෙසේ නමුදු,  බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු සභිකයෝ එම විෂය සම්බන්ධයෙන් තවත් ජනමත විමසුමක් පැවැත්විමමේ යෝජනාව බැහැරකොට ඇත.