සෑම අමෙරිකානු රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙක්ම වෙනිසුවේලාවෙන් ඉවත්වුනු බව එ.ජ. රාජ්‍ය ලේකම් වරයා ප්‍රකාශ කරයි

වනිසුවේලා (Venezuela) ප්‍රශ්ණය නොකඩවාම අයහපත් අතට හැරිගෙන යන බව පෙන්වාදෙමින් එ.ජ. රාජ්‍ය ලේකම් මයිකා පොම්පියෝ, කරකසයේ (Caracas) එ.ජ. තානාපති කාර්‍යාලිය සෑම රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙක්ම ඉවත්කොට රැගත් බව යැයි තවදුරටත් සඳහන් කොට ඇත. ඒ අතරම වෙනිසුවේලාවේ වැසියන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි අගයන් ආරක්ෂා කරගැනිමේ අයිතියට සහ ඔවුන්ගේ අනාගතය ගැන මෙන්ම අපේක්ෂා වලටද එ.ජ. නොකඩවාම කැපවි කටයුතු කරගෙන යන බව ඔහු තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. එ.ජ. දැනටමත් වෙනිසුවේලාවට එරෙහිව සම්බාධ ගණනාවක් ක්‍රියාත්ම කොට ඇත.